Privacy beleid

BKTV bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: 
BKTV bvba

Heerdweg 57

B-9800 Vinkt (Deinze) 

België
E-mail: administration@laconfiance.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
BKTV bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-E-mailadres: in geval u gebruik maakt van het contactformulier
- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administration@laconfiance.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BKTV bvba verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verzenden van een nieuwsbrief, info- en/of reclamefolder. Hiervoor zal steeds eerst uw toestemming worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming
BKTV bvba neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BKTV bvba) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BKTV bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn loopt tot het stopzetten van de verwerking of op vraag van de betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden
BKTV bvba verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden enkel en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen in principe nooit buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BKTV bvba gebruikt alleen noodzakelijke, technische en functionele cookies en daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BKTV bvba. 
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administration@laconfiance.be.
BKTV bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit. https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BKTV bvba neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administration@laconfiance.be.


Gebruiksvoorwaarden website

Juridische kennisgeving
Toegang tot en gebruik van deze BKTV bvba-site is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden en de Belgische wetgeving.

Auteursrechten
Copyright © BKTV bvba. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van BKTV bvba of zijn opgenomen met toestemming van de relevante eigenaar. 
Het is toegestaan ​​door deze site te bladeren en fragmenten te reproduceren door middel van afdrukken, downloaden naar een harde schijf en door distributie aan andere mensen, maar in alle gevallen voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Geen enkele reproductie van enig deel van de site mag worden verkocht of gedistribueerd voor commerciële doeleinden en mag ook niet worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of sites, hetzij in gedrukte vorm of in elektronische vorm, inclusief het publiceren op een andere site. Er wordt geen andere licentie of recht verleend.

Handelsmerken
Alle handelsmerken op deze site zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door BKTV bvba.

Beschikbaarheid van producten
Verwijzing naar een product of dienst op de site betekent niet dat het product of de service beschikbaar is in alle vestigingen of dat de naam, beschrijving of specificatie van het product of de service hetzelfde zal zijn als die op de site. Specifiek advies met betrekking tot de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald product of dienst moet worden gezocht bij de desbetreffende distributeur.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Er mag niet op worden vertrouwd voor enig specifiek doel en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid. 

BKTV bvba noch haar functionarissen, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten die voortvloeien uit toegang tot of gebruik van deze site of enige daaraan gekoppelde site.
Alle opmerkingen, suggesties, afbeeldingen, ideeën (inclusief product- en advertentie-ideeën) en andere informatie of materialen die u aan BKTV bvba verstrekt via deze website worden en blijven de exclusieve eigendom van BKTV bvba, inclusief eventuele toekomstige rechten in verband met dergelijke inzendingen, zelfs als deze bepalingen en voorwaarden later worden gewijzigd of beëindigd.
Dit betekent dat u afstand doet van enige eigendomsrechten op dergelijke inzendingen en u erkent dat BKTV bvba het onbeperkte recht heeft om ze te gebruiken (of materialen of ideeën die hiermee vergelijkbaar zijn) in elk medium, nu en in de toekomst, zonder kennisgeving, compensatie of andere verplichting jegens u of een andere persoon. Het betekent ook dat BKTV bvba geen verplichting heeft om uw inzendingen vertrouwelijk te houden.
We behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen en correcties op deze site aan te brengen wanneer wij dit gepast vinden en zonder enige kennisgeving.

Beperkte kennisgevingen
Op verschillende plaatsen op de site kunt u mogelijks automatisch doorklikken naar andere internetsites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dit betekent niet dat BKTV bvba noodzakelijkerwijs geassocieerd is met één van deze andere sites of hun eigenaren.
Hoewel BKTV bvba van mening is dat u deze andere sites van belang zou kunnen vinden, is noch BKTV bvba, noch haar functionarissen, werknemers en agenten verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of enige informatie erin; geen daarvan is geverifieerd of goedgekeurd door BKTV bvba.
Als u op enig moment merkt dat u naar een andere site bent gegaan, kunt u terugkeren naar deze site door op de pijl "vorige" te klikken of door het domeinadres van BKTV bvba in te voeren.


BKTV bvba-domein
www.maisonlaconfiance.be